Do tej pory SM organizowała mycie podłóg klatek schodowych. W ostatnim czasie nikt nie sprząta. Czy epidemia może być argumentem zwalniającym SM z zapewnienia wykonawcy do sprzątania?

Wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na terenie Polski stan epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niewątpliwe wymaga nie tylko od instytucji państwowych, ale od nas wszystkich odnalezienia się w nietypowej niespotykanej dotychczas sytuacji.

Od kilku tygodni wprowadza się różnorakie restrykcje, które wpływają na życie obywateli i przedsiębiorców niemal w każdej dziedzinie życia. Jednak analiza brzmienia nowych przepisów, nie wprowadza żadnych istotnych zmian, które mogłyby wpłynąć na realizację umów o świadczenie usług w zakresie sprzątania klatek schodowych lub nawet umów o pracę osób, które w swoich obowiązkach miały za zadanie utrzymywać czystość na klatkach schodowych.

Owszem, wprowadzono na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – możliwość pracy zdalnej dla pracowników- jednak ta opcja w przypadku osoby sprzątającej zatrudnionej na umowę o prace jest niemożliwa do realizowania z przyczyn oczywistych.

Może się jednak tak zdarzyć, że jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudniała tylko jedną osobę do sprzątania (niezależnie czy to na umowę o pracę czy umowę zlecenia) a osoba ta w związku z zamknięciem szkoły, żłobka i przedszkoli zmuszona była do podjęcia opieki nad dzieckiem do lat 8, spółdzielnia pozostała bez osoby, która normalnie zajmowała się sprzątaniem. Jest to niewątpliwe sytuacja trudna, która z kolei wymaga od Spółdzielni Mieszkaniowej pilnej interwencji tzn. podjęcia poszukiwania zastępstwa na okres, kiedy nie ma pracownika lub zleceniobiorcy do sprzątania. Zrozumiałym jest, że stan epidemii będzie wymagał od zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej większej mobilizacji i działania, gdyż nie ma uzasadnienia, które de facto tłumaczyłoby Spółdzielnię od braku zapewnienia wykonawcy do sprzątania.

Warto również rozważyć przypadek, w którym to cały zarząd Spółdzielni nie byłby dostępny np.,z uwagi na konieczność odbycia obowiązkowej kwarantanny. Kto wówczas znajdzie nową osobę, czy będzie upoważniony do podpisania umowy?

Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, ze zgodnie z przepisami, zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Nie można pominąć także najnowszych przepisów, które weszły w życie od 1 kwietnia 2020r. zgodnie, z którymi, członek zarządu może żądać zwołania posiedzenia zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zmiana ta jest odpowiedzią na zaistniała sytuację, stan epidemii, który wymaga nadzwyczajnych działań i reagowania na możliwość pracy zdanej, dlatego spółdzielnia ma wiele możliwości działania, a stan epidemii nie powoduje, że nie może ona realizować jej podstawowych zadań.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.2020.275 t.j.

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.2018.845 t.j.

– ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.568

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U.2020.491.