Czy spółdzielnia mieszkaniowa (SM) może zwołać w czasie epidemii Walne Zgromadzenie?

Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy w naszej Spółdzielni jest zgodny z rokiem kalendarzowym i upływa z dniem 31 grudnia każdego roku. Zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie powinno być, zatem w normalnych warunkach zwołane do dnia 30 czerwca 2020r.

Stan epidemii ogłoszony na terenie Polski, jednak nie stwarza normalnych warunków do zwołania Walnego Zgromadzenia. Mając i to na względzie, w dniu 1 kwietnia 2020r. weszła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym prawa spółdzielczego, która w pewien sposób rozwiązała problemy członków spółdzielni, którzy zatroskani byli o konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, jeżeli termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Innymi słowy, został przedłużony termin zwołania Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni, przy czym konieczność zorganizowania Walnego zależna jest od dnia stanu epidemii. Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni zobligowany jest zwołać Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ostateczny termin to 6 tygodni po dniu odwołania stanu epidemii.

Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie w czasie epidemii nie może być zwołane, przemawia z tym dodatkowe obostrzenie a mianowicie, zakaz zwoływania różnych zebrań (zgromadzeń) w okresie epidemii.

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.2020.275 t.j.

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.2018.845 t.j.

– ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.568

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U.2020.491.