Mamy jako mieszkańcy pomysły na zajęcia wakacyjne dla dzieci i dorosłych – mieszkańców spółdzielni. Nie zorganizowała ona jak do tej pory Domu Kultury i prawdę mówiąc nie ma chyba na to odpowiednio dużego lokalu w zasobach spółdzielni. Natomiast są puste, nieduże lokale właśnie opuszczone przez najemców (były tam niedawno fryzjer i sklepik z ubraniami). Czy możemy wnioskować do spółdzielni o organizację tam w wakacje zajęć plastycznych dla dzieci oraz konwersacji językowych dla chętnych dorosłych? W grupach 2-3 osobowych, aby zachować dystans epidemiczny. Nie wymagałoby to specjalnego chyba dostosowania lokalu, a tylko zatrudnienia prowadzących przez spółdzielnię?

W zakresie organizacji i wykorzystania wolnych pomieszczeń spółdzielni wniosek można składać do spółdzielni i inicjować takie przedsięwzięcia, lecz należy zauważyć, że decyzja co do zmiany sposobu przeznaczenia lokalu, najprawdopodobniej  należy do zarządu. Wszystko też zależy od treści wewnętrznych przepisów w danej spółdzielni.  Jeżeli zapadnie pozytywna decyzja, to przy takiej wskazanej i planowanej organizacji zajęć nie są stawiane jakieś szczególne wymogi i wówczas faktycznie organizacja sprowadzałaby się do zatrudnienia prowadzących zajęcia.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 71 ust. 2 prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zatem, jeżeli w lokalu dotychczas była prowadzona działalność, tak jak wskazano powyżej do formalnej zmiany wymuszającej zgłoszenie musiałby ulec warunki inicjujące zmiany, zgodnie z postawionym pytaniem, zmiany takie nie zachodzą.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (U.2019.1186 t.j.)
  2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (U.2020.275 t.j. )