Czy spółdzielnia może zaciągać kredyt bez wiedzy mieszkańców o tym fakcie? A może jest jakaś kwota kredytu (limit), który musi być bezwzględnie poddany głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu?

Spółdzielnia mieszkaniowa może zaciągnąć kredyt bez zgody wszystkich mieszkańców po przegłosowaniu tego faktu na zgromadzeniu jej członków, jednak członkowie mają możliwość uzyskania wiedzy w tym zakresie. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Członek spółdzielni ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się członków. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, dlatego jak nawet członek nie był na walnym zgromadzeniu to wiedzę w tym zakresie może uzyskać z protokołu. Ustawa stanowi, że jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, której spółdzielnia jest właścicielem to zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody większości tych członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Środki finansowe pochodzące z tego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości. Do wyłącznej właściwości Walnego zgromadzenia zostało zastrzeżone oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć. Nie można jednoznacznie udzielić odpowiedzi na druga część pytania ponieważ wszystko zależy od statutu spółdzielni i jego zapisów. Podsumowując spółdzielnia w mojej opinii może zaciągnąć kredyt bez zgody wszystkich mieszkańców jednak wiedza w tym zakresie zależy od korzystania z uprawnień, które dają przepisy prawa. Jeśli członek spółdzielni uważa, że uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka, może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

 

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz.U.2020.275 t.j. )

2.  Ustawa  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, (Dz.U.2018.845 t.j.)