Czy spółdzielnia musi zatrudniać osoby, które przeszły wcześniej na emeryturę? Czy członek SM ma prawo uzyskać informację czy takie osoby pracują w SM?

Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. I tak zgodnie z art. 18 § 2 Prawa spółdzielczego, członek spółdzielni ma prawo m.in.:

1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;

2) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;

3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi,

4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;

5) udziału w nadwyżce bilansowej;

6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

Po myśli art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Zgodnie z art. 48 prawa spółdzielczego to zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu. Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik (art. 54 prawa spółdzielczego). Zatem to zarząd kreuje politykę kadrową spółdzielni i jest uprawniony do zawierania umów, w tym umów o pracę w imieniu spółdzielni. Reasumując członek spółdzielni niebędący członkiem zarządu w zakresie spraw kadrowych spółdzielni ma bardzo ograniczone możliwości. Może jedynie żądać rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności, w niniejszym przypadku wniosku o niezatrudnianie przez spółdzielnie osób mających uprawnienia emerytalne. Przepis art. 18 § 2 pkt 4 daje każdemu spółdzielcy, który złożył wniosek w zakresie działalności spółdzielni do organu wskazanego przez ustawę lub statut, uprawnienie do żądania rozpatrzenia wniosku. Oczywiście wniosek taki nie jest wiążący dla organów spółdzielni. Ponadto, istnieje pewne ryzyko kreowania poglądu, że osoby we wskazanym wieku są mniej wydajne niż osoby młodsze, choć pewnie znalazło by się w literaturze na ten temat sporo artykułów naukowych. Z prawnego punktu widzenia, jeśli , brak jest ku temu formalnych podstaw ( np. wyraźna opieszałość pracownika, w porównaniu do innych osób), należy bardzo delikatnie podchodzić do tego rodzaju spraw. W praktyce pomówienie innej osoby o takie zachowania lub właściwości, które mógłby ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, może stanowić w pewnych sytuacjach realizację czynu zabronionego (art.212 kk), albo narazić osobę, na odpowiedzialność cywilną za naruszenie dóbr osobistych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.2020.275 t.j.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.2020.275 t.j