Czy spółdzielnie mieszkaniowe mogły zwracać się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej?

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest jedynie dla przedsiębiorców. Status przedsiębiorcy mają także spółdzielnie mieszkaniowe, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. Jeśli ta przesłanka została spełniona, należy poddać analizie kolejne, umożliwiające przyznanie subwencji. Kolejną z takich przesłanek jest skatalogowanie spółdzielni prowadzącej działalność do definicji mikroprzedsiębiorcy lub małego i średnio przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest: . osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą, bądź wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej: (i) zatrudniającym co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR – mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”); bądź (ii) zatrudniającym do 249 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie jest Mikrofirmą lub nie jest beneficjentem Programu DP – małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP”). Jeśli dokonamy tego wyboru, wówczas kolejną przesłanką, którą należy zbadać jest spadek obrotów – zatem jeśli przedsiębiorca odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 – może starać się o przyznanie subwencji. Ponadto, aby móc strać się o przyznanie subwencji przedsiębiorca na dzień składania wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowa¬nie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Dodatkowo przedsiębiorca musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Musiał prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., a także na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli przedsiębiorca spełnia w/w warunki, musi pamiętać, że wypełniając wniosek o udzielenie subwencji, będzie weryfikowany w bazach do których udzielono PFR dostępu, są to głównie deklaracje vat, bazy Zus oraz bazy Ministerstwa Finansów. Jeszcze do mniej więcej 10 maja br, przedsiębiorcy, którzy składali wnioski o udzielnie dotacji nie będący tzw. Vatowcami, byli pozbawieni szansy na subwencję, z uwagi na weryfikację spadu obrotów jedynie w oparciu o deklaracje vat. Dzisiaj PFR wskazuje, że spadek obrotów tzw. Nie VATowców ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów PFR wprowadził niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać ewentualnym błędnym odrzuceniom wniosków subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorców rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża.

Subwencja mogła być przeznaczona na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.