O spółdzielniach

Dla kogo?

Kto może zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Zgodnie ze zmienionymi przepisami członkiem spółdzielni mieszkaniowej może zostać każda osoba, której przysługuje:

 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (zwane po prostu „lokatorskim”),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zwane potocznie „własnościowym” lub „spółdzielczym hipotecznym”),
 • roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, albo osoba będąca założycielem spółdzielni.

Prawo do członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej ma także współmałżonek właściciela lokalu. Jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Nie ma już obowiązku dokonania wpisowego.

Członek spółdzielni ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

 

Jakie korzyści płyną z bycia członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

 1. Każda osoba będąca członkiem spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wyborcze i może zarówno sama kandydować na przykład do rady nadzorczej spółdzielni, jak i wybierać członków tejże rady.
 2. Członek SM może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu
 3. Zgodnie ze zmianą przepisów władze spółdzielni nie mogą po prostu wykreślić czy wykluczyć mieszkańca z grona spółdzielców.
 4. Członek spółdzielni może zgłaszać nowe projekty uchwał i poprawki do uchwał już istniejących.
 5. Członek SM może korzystać z pomieszczeń Spółdzielni przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
 6. Członek SM może zaskarżać do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia.
 7. Członek SM może założyć księgę wieczystą dla lokalu własnościowego.
 8. Może wnioskować o otrzymanie odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.