Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin Portalu Internetowego spoldzielniemieszkaniowe.org

I. Postanowienia wstępne

 1. Portal Internetowy spoldzielniemieszkaniowe.org, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Fundację Republikańską z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodrczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340559, REGON: 142075516, NIP: 952-207-86-26 zwaną w dalszej części „Portalem Internetowym spoldzielniemieszkaniowe.org” lub „Portalem spoldzielniemieszkaniowe.org” 
 2. Portal Internetowy spoldzielniemieszkaniowe.org działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Portalu Internetowego spoldzielniemieszkaniowe.org działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej spoldzielniemieszkaniowe.org i jej subdomenach
 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego spoldzielniemieszkaniowe.org poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się  regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego spoldzielniemieszkaniowe.org. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowegospoldzielniemieszkaniowe.org, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego spoldzielniemieszkaniowe.org Użytkownik oświadcza i potwierdza,  że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. Definicje

 1. Portal Internetowy spoldzielniemieszkaniowe.org, Portal spoldzielniemieszkaniowe.org – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Fundacji Republikańskiej i dostępna pod adresem spoldzielniemieszkaniowe.org lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Fundacji Republikańskiej;
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org oraz Usług dostępnych w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org;
 3. Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Fundacji Republikańskiej;
 4. Partner – każdy podmiot współpracujący z spoldzielniemieszkaniowe.orgna podstawie stosownej umowy; Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org, umożliwiające w szczególności:

  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez spoldzielniemieszkaniowe.org lub Partnerów,

  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

  3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

  4. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org

 1. W ramach Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

  1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju
   i sposobu działania urządzeń, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;

  2. zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

  3. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

  4. korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach komentarzy itp.;

 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org jest bezpłatne.
 6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 7 poniżej.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z spoldzielniemieszkaniowe.org prosimy kierować na adres: kontakt@spoldzielniemieszkaniowe.org.

IV. Własność intelektualna

 1. Portal spoldzielniemieszkaniowe.org oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie
   i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub
   w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

 5. Zamieszczając Materiały w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

  1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;

  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

  7. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org;

 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org treści o charakterze bezprawnym.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

  2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org przez Użytkowników;

  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org

 1. Do korzystania z Usług w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. Polityka prywatności

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IX. Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietni 2016 r oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Republikańska, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także na prośbę NIW-CRSO może udostępniać dane Użytkowników do celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu „Spółdzielcze rewolucje” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w niniejszym punkcie odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu spoldzielniemieszkaniowe.org.
 4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu.

Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.