Twoje prawa

Prawa w pigułce

Jako członek spółdzielni mieszkaniowej masz prawo:

Prawa związane z walnym zgromadzeniem:

 1. Być prawidłowo zawiadomionym o terminie, miejscu i porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia;
 2. Uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub w zebraniach członków spółdzielni;
 3. Głosowania podczas walnego zgromadzenia lub zebrania członków;
 4. Zwołania walnego zgromadzenia;
 5. Żądania rozpatrzenia na walnym zgromadzeniu wniosków dotyczących działalności spółdzielni;
 6. Zgłaszania projektów uchwał;
 7. Zgłaszania poprawek do projektów uchwał;
 8. Zaskarżenia do sądu uchwał walnego zgromadzenia;
 9. Wglądu do protokołów walnych zgromadzeń.

Prawa związane z działalnością organów spółdzielni:

 1. Być wybieranym do organów spółdzielni;
 2. Wnosić skargi na działalność zarządu do rady nadzorczej;
 3. Przeglądać rejestr członków.

Prawa związane z dostępem do informacji:

 1. Otrzymania odpisu statutu i regulaminów;
 2. Zapoznawania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi
 3. Dostępu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Prawa związane z działalnością spółdzielni:

 1. Korzystania ze wszystkich świadczeń określonych w statucie spółdzielni;
 2. Wystąpienia ze spółdzielni;
 3. Wskazania osoby, której spółdzielnia obowiązana jest wypłacić udziały.