Place zabaw i siłownie na powietrzu są niedostępne w czasie epidemii. Czy jeśli należą do SM to ich ochrona przed użytkownikami, odpowiednie oznakowanie itp. leży w kompetencjach SM? 

Place zabaw to pewne wyodrębnione funkcjonalnie zespoły obiektów małej architektury, służące codziennej rekreacji dzieci, jeśli należą do Spółdzielni ona zobligowana jest do dbania o te tereny we wszystkich aspektach.

Nie mniej zważywszy na stan epidemii, w jakim znajduje się obecnie Polska, Rada Ministrów wprowadziła obostrzenia związane z funkcjonalnością placów zabaw czy siłowni na powietrzu, obostrzenia te jednak nie nakazują oznakowywania takich terenów, a sprowadzają się do ich użyteczności.

Przede wszystkim należy wskazać, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano korzystania z terenów zieleni pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Bezpośrednio w rozporządzeniu nie ma odwołania do placów zabaw, ale katalog wskazany w tym akcie prawnym ma charakter otwarty. W tej perspektywie należy zastanowić się czy place i siłownie należące do Spółdzielni pełnią funkcje publiczne czy są na tyle pokryte zielenią, aby wykluczyć lub zaszeregować place do terenów do których należy owe obostrzenie stosować.

Miejscem publicznym” w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 p.b. jest miejsce ogólnodostępne, otwarte, a więc miejsce, z którego korzystać może nieograniczona liczba osób, niezależnie od tego komu przysługuje prawo własności danej nieruchomości. Jednocześnie nie można generalnie przyjąć, że plac zabaw znajdujący się na nieruchomości będącej własnością Spółdzielni mieszkaniowej nie jest miejscem publicznym. W każdym przypadku należy ustalić, czy do danego miejsca dostęp może mieć każdy, czy tylko ograniczona liczba osób np. właściciele określonej nieruchomości.

Z kolei definicję terenów zieleni, znaleźć można w ustawie o ochronie przyrody. Zgodnie z tymi regulacjami tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Przyjmując, zatem, że place zabaw należące do Spółdzielni mają charakter publiczny i są tak rozplanowane, że znajduje się na nich roślinność, to należy uznać, że jest to teren, z którego w dobie czasów epidemii nie możemy korzystać. Konieczność ich oznakowania w sensie wskazania niedostępności nie jest ustawowo wymagana, ale z pewnością, jeśli Spółdzielnia wyjdzie z taką inicjatywą nie będzie to błędem.

Ponadto, należy mieć także na względzie, że również od 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;

5) 1  wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Zakazy te uniemożliwiają korzystanie z placów zabaw i siłowni, także tych należących do Spółdzielni. Poprzednio przed wprowadzeniem obostrzeń, można było odnaleźć jedynie zalecenia np. inspektorów sanitarnych, co do zamknięcia placów zabaw o charakterze publicznym.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.2020.275 t.j.

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.2018.845 t.j.

– ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.568

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U.2020.491.

– ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U.2020.55 t.j.